قم - یکی از کلیمیان ساکن آمریکا با حضور در دفتر حضرت آیت الله العظمی ملکوتی مشرف به دین مبین اسلام شد وی علت تغییر در باورهای دینی خود را نتیجه مطالعات خود در زمینه اسلام دانست وگفت من سالها با مطالعه و تحقیق به این نتیجه رسیدم که باید،دین  اسلام را بپذ یرم

لازم به توضیح است که بنا به در خواست  مستبصراز ارسال خبر تکمیلی خوداری می گرد د