بسم الله الرحمن الرحیم

سعید ملکوتی:

کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را

کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را

نزدیک دو هفته دیگر اولین سالگرد عروج آسمانی مردی الهی برگزار خواهد شد، بزرگمردی که داغ نبودن و ندیدنش هنوز جانگداز است و جگر سوز و یقینا اینچنین خواهد ماند تا در موعد معهود به آن روح مطهر و متعالی بپیوندم. در این یکسال گذشته لحظه ای نبوده که از این غم بزرگ که بر قلب و جانم سنگینی می کند فراغت یابم و عمق مصیبتی که بر ما وارد شده است را درک نکرده باشم.

ادامه مطلب ...